تبلیغات در اینترنتclose
سوال و جواب ویژوال بیسیک (جلسه اول)
.:: در حال بارگیری،لطفا کمی صبر نمایید... ::.
نام کاربری : رمز عبور :
رمز عبور را فراموش کردم
عضویت
شما هنوز ثبت نام نکرده ايد و يا هنوز وارد اکانت کاربري خود نشده ايد از شما خواهشمنديم وارد شويد يا ثبت نام نماييد.

ارسال پاسخ جدید
نام تاپیک : سوال و جواب ویژوال بیسیک (جلسه اول) 512 بار دیده شد
ارسال ها 187
عضویت 11 /1 /1393
محل زندگی نیشابور
تشکر ها 131
تشکر شده 143
سوال و جواب ویژوال بیسیک (جلسه اول)
سلام دوستان . ببخشيد که دير آپ مي کنم . يه چند تا سوال ويژوالي ديدم گفتم شايد به درد اونايي که تازه ويژوال رو شروع کرد ن.


1 . ده عدد را گرفته تعيين کند کدام زوج و کدام فرد است.

2 .مجموع اعداد زوج و فرد 0 تا 100 را محاسبه کرده و جداگانه چاپ کند.

3. 20 عدد را خوانده، بزرگترين و کوچکترين آنها را نمايش دهد.

4. برنامه اي بنويسيد که عدد چها رقمي فاقد صفر را به همراه تعداد کل آنها نمايش دهد.

5. برنامه اي بنويسيد که يک عدد را خوانده، اول بودن آن را تعيين نمايد و پيغام مناسبي چاپ کند.

6.برنامه اي بنويسيد که يک عدد را گرفته و فاکتوريل آن را محاسبه و چاپ کند.

7.برنامه اي بنويسيد که براي اعداد 1 تا 10 مجموع اعداد از يک تا آن عدد را نمايش دهد.

8. برنامه اي بنويسيد که عدد N را خوانده و مجموع ارقام آن را نشان دهد.

9.برنامه اي بنويسيد که يک عدد صحيح مثبت را خوانده جذر آن را نمايش دهد.

10. برنامه اي بنويسيد که يک عدد حد اقل چهارقمي مثبت را خوانده، مغلوب آن را نمايش دهد.

11.برنامه اي بنويسيد که 20 جمله اول سري فيبوناچي را نمايش دهد.

12. برنامه اي بنويسيد که دو عدد صحيح از ورودي خوانده و عمل ضرب را بدون استفاده از عملگر ضرب محاسبه و نمايش دهد.

13. برنامه اي بنويسيد که رشته اي را از ورودي دريافت کرده و تعداد حروف بزرگ و کوچک آن را نمايش دهد بصورت مجزا.

14. برنامه اي بنويسيد که رشته اي را از ورودي دريافت کرده و
تعيين کند که آيا رشته از هردو طرف که در نظر گرفته شود يکسان است يا خير؟

15. برنامه اي بنويسيد که بدون استفاده از تابع Replace، کار اين تابع را شبيه سازي کند.

16. برنامه اي بنويسيد که رشته اي را از ورودي دريافت کند و مجموع ارقام نويسه اي موجود در رشته را محاسبه نمايد و نمايش دهد.

17. برنامه اي بنويسيد که حاصل عبارت زير را تا 10 جمله حساب کند:

18. برنمه اي بنويسيد که 50 اسم را از ورودي دريافت و تعداد افرادي را ه نامشان mohsen است، نمايش دهد.
**************************************************************************************
1 ده عدد را گرفته تعیین کند کدام زوج و کدام فرد است.
کد:
Private Sub Command13_Click() '16
Cls
Dim i As Integer, n As Integer
For i = 1 To 10
n = InputBox("Enter the num")
Print n; Tab(10); IIf(n Mod 2 = 0, "Even", "Odd")
Next
End Sub
2 مجموع اعداد زوج و فرد 0 تا 100 را محاسبه کرده و جداگانه چاپ کند.
کد:
Private Sub Command14_Click()
Dim i As Integer, s As Integer
For i = 0 To 100 Step 2
s = s + i
Next
MsgBox Prompt:=s, Title:="Events"
s = 0
For i = 1 To 100 Step 2
s = s + i
Next
MsgBox Prompt:=s, Title:="Odds"
End Sub


3 20 عدد را خوانده، بزرگترین و کوچکترین آنها را نمایش دهد.
کد:
Private Sub Command15_Click()
Dim min As Integer, max As Integer, n As Integer, i As Integer
For i = 1 To 20
n = InputBox("Enter a num")
If i = 1 Then min = n
If n > max Then max = n
If n < min Then min = n
Next
MsgBox "Max: " & max & " Min: " & min
End Sub
4 برنامه ای بنویسید که عدد چها رقمی فاقد صفر را به همراه تعداد کل آنها نمایش دهد.

کد:

Private Sub Command16_Click()
Cls
Dim i As Integer, b As Boolean, t As Integer, c As Integer
For i = 10 To 99
b = True
t = i
Do While t > 0 And b
If t Mod 10 = 0 Then b = False
t = t \ 10
Loop
If b Then
c = c + 1
Print i;
If c Mod 20 = 0 Then Print
End If
Next
MsgBox "Total: " & c
End Sub5 برنامه ای بنویسید که یک عدد را خوانده، اول بودن آن را تعیین نماید و پیغام مناسبی چاپ کند.


کد:
Private Sub Command6_Click()
Cls
Dim i As Integer, n As Integer, t As Boolean
n = InputBox("Enter a num:")
t = True
i = 2
Do While i <= n / 2 And t
If n Mod i = 0 Then t = False
i = i + 1
Loop
If t Then
Print "Prim"
Else: Print "not prim"
End If
End sub
6برنامه ای بنویسید که یک عدد را گرفته و فاکتوریل آن را محاسبه و چاپ کند.

کد:

Private Sub Command19_Click()
Dim i As Integer, f&
f = 1
For i = 1 To InputBox("Enter a number to reach its single factorial:")
f = f * i
Next
MsgBox f
End Sub

7برنامه ای بنویسید که برای اعداد 1 تا 10 مجموع اعداد از یک تا آن عدد را نمایش دهد.

کد:

Private Sub Command20_Click()
Cls
Dim i As Integer, j As Integer, s As Integer
For i = 1 To 10
s = 0
For j = 1 To i
s = s + j
Next
Print s;
Next
End Sub

8 برنامه ای بنویسید که عدد N را خوانده و مجموع ارقام آن را نشان دهد.


کد:

Private Sub Command21_Click() '25
Dim n As Integer, s As Integer
n = InputBox("Enter the num:")
While n > 0
s = s + n Mod 10
n = n \ 10
Wend
MsgBox s

9برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح مثبت را خوانده جذر آن را نمایش دهد.


کد:
Private Sub Command23_Click()
Cls
Dim n As Integer, i As Integer, s As Integer, c As Integer
n = InputBox("Enter a natural number to get its square root (without sqr() function)")
i = 1
While s < n
s = s + i
i = i + 2
c = c + 1
Wend
If s > n Then
Print "Near "; (s / c) - 1
Else: Print "Really "; s / c
End If
'Or use n ^ 0.5 equation
End Sub

10برنامه ای بنویسید که یک عدد حد اقل چهارقمی مثبت را خوانده، مغلوب آن را نمایش دهد.

کد:

Private Sub Command22_Click()
Cls
Dim n As Integer, i As Integer
n = InputBox("Enter the num:")
While n > 0
i = n Mod 10
Print CStr(i);
n = n \ 10
Wend
End Sub11برنامه ای بنویسید که 20 جمله اول سری فیبوناچی را نمایش دهد.

کد:

Private Sub Command24_Click()
Cls
Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer, i As Integer
a = 1
For i = 1 To InputBox("Enter number of fibonacci series you want to make", , 20)
c = a + b
Print c
a = b
b = c
Next
End Sub12برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح از ورودی خوانده و عمل ضرب را بدون استفاده از عملگر ضرب محاسبه و نمایش دهد.

کد:

Private Sub Command25_Click()
Dim a As Integer, b As Integer, i As Integer, m As Integer
a = InputBox("Enter first num")
b = InputBox("Enter second num")
For i = 1 To b
m = m + a
Next
MsgBox a & " * " & b & " = " & m
End Sub

13برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی دریافت کرده و تعداد حروف بزرگ و کوچک آن را نمایش دهد بصورت مجزا.

کد:

Private Sub Command1_Click()
Cls
Dim s As String
s = InputBox("")
For i = 1 To Len(s)
Select Case Mid(s, i, 1)
Case "A" To "Z"
u = u + 1
Case "a" To "z"
l = l + 1
End Select
Next
Print "horuf kuchak"; l
Print "horufe bozorg"; u
End Sub

14برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی دریافت کرده و تعیین کند که آیا رشته از هردو طرف که در نظر گرفته شود یکسان است یا خیر؟

کد:

مثل؟ bacb? یا deed
Private Sub Command2_Click()
Cls
Dim t As String
t = InputBox("Enter string")
If StrReverse(t) = t Then
Print "YES"
Else: Print "NO"
End If
End Sub

15برنامه ای بنویسید که بدون استفاده از تابع Replace، کار این تابع را شبیه سازی کند.

کد:

Private Sub Command3_Click()
Cls
Dim s As Integer, f As Integer, r As Integer, p1 As Integer, p2 As Integer, i As Integer
s = InputBox("Enter string")
f = InputBox("Find")
r = InputBox("Replace with")
Do Until InStr(1, s, f) = 0
i = InStr(1, s, f)
p1 = Mid(s, 1, i - 1)
p2 = Mid(s, i + Len(f))
s = p1 + r + p2
Loop
Print s
End Sub16برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی دریافت کند و مجموع ارقام نویسه ای موجود در رشته را محاسبه نماید و نمایش دهد.

کد:

Private Sub Command5_Click()
Cls
Dim t As String, i As Integer, s As Integer, p As String
t = InputBox("Enter string")
For i = 1 To Len(t)
p = Mid(t, i, 1)
If IsNumeric(p) Then s = s + p
Next
Print s
End Sub

17برنامه ای بنویسید که حاصل عبارت زیر را تا 10 جمله حساب کند:

کد:

Private Sub Command1_Click()
Dim i As Integer, a As Single
a = 1
For i = 1 To 9
a = a + i / (i + 1)
Next
Print a
End Sub18برنمه ای بنویسید که 50 اسم را از ورودی دریافت و تعداد افرادی را ه نامشان mohsen است، نمایش دهد.

کد:

Private Sub Command1_Click()
For i = 1 To 10
If LCase(InputBox("Enter a name: " & i)) = "mohsen" Then a = a + 1
Next
Print a
End Sub


سه نفری دات آی آرسه نفری دات آی آرسه نفری دات آی آرسه نفری دات آی آر
شنبه 20 اردیبهشت 1393 - 23:48
ورود به سایت این کاربر ارسال پیام خصوصی به این کاربر ایجاد نقل قول تشکر میکنم گزارش این تاپیک به مدیریت
سه نفری دات آی آر تعداد تشکر از این کاربر : 1 نفر از اعضای سایت از mhghy تشکر کرده اند: smaeal -
ارسال ها 7093
عضویت 26 /7 /1392
محل زندگی قزوین
تشکر ها 4933
تشکر شده 2578
خوب بود..
سه نفری دات آی آرسه نفری دات آی آرسه نفری دات آی آرسه نفری دات آی آر
یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 - 10:55
ورود به سایت این کاربر ارسال پیام خصوصی به این کاربر ایجاد نقل قول تشکر میکنم گزارش این پاسخ به مدیریت
[avatar_answerhere]
[rankinghere]
[starshere]
ارسال ها [Count_Allhere]
عضویت [registerdatehere]
محل زندگی [cityhere]
سن [age_answerhere]
آی دی یاهو [yahoohere]
اخطار ها [warninghere]
تشکر ها [thankshere]
تشکر شده [thankshere]
Attacker IS Here !! ... :)
[emzahere]
سه نفری دات آی آرسه نفری دات آی آرسه نفری دات آی آرسه نفری دات آی آر
شنبه 13 تیر 1394 - 19:40
ورود به سایت این کاربر ارسال پیام خصوصی به این کاربر ایجاد نقل قول تشکر میکنم گزارش این پاسخ به مدیریت
برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :